Askerlerin Mallarına Konulan Tedbir, İstinaf Mahkemesi Tarafından Kaldırdı.

15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan Askerlerin, darbe esnasında meydana gelen zarar nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan tazminat davasında  Ankara 26. Asliye hukuk mahkemesi, davalıların tüm mal varlıklarına herhangi bir meblağ belirtmeden tedbir koydu. Davalı vekillerince kararın istinafa götürülmesi üzerine  istinaf mahkemesi tedbir kararını bozdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi 24/02/2020 tarih 2020/79 Esas 2020/328 Karar sayılı ilamında; .”…davalı hakkındaki ceza dosyasının kapsamı ve içeriği, kesinleşmemiş olsa da davalının üzerine atılı bir kısım eylemlerden mahkumiyetine karar verilmiş olması ve dosyadaki diğer deliller nazara alındığında, ilk derece mahkemesince, bu aşamada davalının menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır

Ancak; 

1)İlk derece mahkemesi tarafından, dava konusu edilen alacak tutarı ile sınırlı olarak ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde herhangi bir tutar gösterilmeksizin ihtiyati haciz kararı verilmesi doğru olmadığı gibi, 

2)Davacı tarafından kurum zararının ödetilmesi istemiyle açılan davada ihtiyati haczin yanı sıra 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20/A maddesi uyarınca da verilen tedbir kararının ihtiyati haciz olarak devamına karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup, öncelikle ilk derece mahkemesi tarafından tensiben verilen ihtiyati haciz kararına yapılan itiraz üzerine, 3713 sayılı Kanun’un 20/A maddesine dayalı talep yönünden de anılan madde koşullarının oluşup oluşmadığı, HMK’nın 389 ve devamı maddeleri de dikkale alınarak araştırılıp koşulların oluştuğunun tespiti halinde ise dava dilekçesindeki talep tutarı ile sınırlı olarak geçici hukuki koruma tedbirleri uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesi tarafından anılan düzenleme ile ilgili olarak araştırma ve değerlendirme yapılmadan yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir . 

HMK’nın 353/1-a-6 maddesinde; mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde, bölge adliye mahkemesi tarafından esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine duruşma yapılmadan kesin olarak karar verileceği hususu düzenlenmiş olup, yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı Sezer Gülşen vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

1)Davalı Sezer Gülşen vekilinin istinaf başvurusunun esası incelenmeksizin duruşma yapılmadan KABULÜ ile Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/11/2019 gün ve 2017/593 Esas sayılı ara kararının HMK’nın 353.maddesinin 1.fıkrası (a) bendinin 6. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, karar verdi.